Max oosenbrug en tim van der

Inleiding

Voor de Geschiedenis Scriptie hebben wij ALSs onderwerp de Jodenvervolgingen in de Romeinse tijd en de 2e wereldoorlog. Het onderwerp Jodenvervolgingen in het algemeen vonden we iets te strain dus daarom hebben we het teruggebracht naar deze twee tijdvakken.

Als we spreken over de Jodenvervolgingen in de Romeinse tijd hebben we het over de laatste 1000 jaar van de Romeinse tijd, dus new waves ongeveer 600 voor Christus tot ca. 500 N.C.

Need essay sample on Max oosenbrug en tim van der ?We will write a custom essay sample specifically for you for only $12.90/page

order now

De tweede periode dice wij onderzoeken is die tot en met de tweede wereldoorlog vanaf ongeveer het jaar 1930.

De reden digital audiotape wij voor dot onderwerp hebben gekozen is dat wij willen begrijpen waarom juist de Joden zo vaak zijn vervolgd. Waarom juist deze bevolkingsgroep.Waarom moesten in de tweede wereldoorlog 6.000.000 joden worden gedood. Ook hopen wij digital audiotape wij door deze scriptie meer begrip krijgen voor de Joods/Palestijnse kwestie.

Sinds de dagen waarin de bijbel werd geschreven bestaat er een crossing tussen joden dice in en joden dice buiten Israel wonen. Deze verstrooiing wordt de diaspora genoemd.

Hoofdvraag:

Wat waren de overeenkomsten en verschillen tussen de Jodenvervolgingen in de 2e wereldoorlog en de Jodenvervolgingen in de Romeinse tijd?

Hoofdstuk 1 ; Wat waren de kenmerken van de Jodenvervolgingen?

Om de kenmerken van de Jodenvervolgingen Te kunnen begrijpen, begint dot hoofdstuk met een korte beschrijving new wave het Jodendom en de geschiedenis van het Jodendom.

Het Jodendom

Van de drie monothesitische godsdiensten is heated Jodendom de oudste. De islam en het Christendom stammen van heated Jodendom af. Centraal in het Jodendom staat de hebreeuwse bijbel, heated oude testatment new wave de Christendom, waarin verteld wordt over de oorsprong en geschiedenis van het joodse volk. In de bijbel ligt de nadruk op het feit digital audiotape het Joodse volk door God is uitverkoren. Sinds de dagen dat de bijbel werd geschreven bestaat er crossing tussen de joden dice in en dice buiten Israel wonen, de diaspora genoemd.

Het beloofde land

Rond 1900 voor Christus trok Abraham, die door de Joden ALSs de eerste aartvader wordt beschouwd met zijn familie weg uit de stad Uhr in Zuid-Mesopotamie. Zijn opdracht was een nieuw land Te vinden en een nieuw geloof Te stichten in Palestina, heated Hart new wave de vruchtbare strook land tussen de Eufraat en de Nijl. Hier stichtte Abraham een Hebreeuwse partriarchale maatschappij dice veel leek op dice van de naburige volkeren. Alleen de Godsdienst die verschilde wel new wave die new wave de andere volkeren. De Joden aanbaden geen beelden en er werd een verbond tussen Abraham en God gesloten. Volgens dot verbond zullen Abraham en Al zijn nakomelingen, waaronder zijn zoon Izaak en kleinzoon Jakob ( die subsequently Israel wordt genoemd ) in de nabijheid van God leven en aan een aantal verplichtingen moeten voldoen, o.a. de besnijdenis. In ruil daarvoor belooft God digital audiotape het land waar Abraham zich dan bevindt – het huidige Palestina – aan hem en aan zijn nakomelingen zal worden gegeven en digital audiotape zij dot altijd zullen mogen bezitten Genesis 17:8 ) . Hier ligt dus de oorsprong van het Beloofde Land digital audiotape de Joden aan Palestina bindt. Mozes afkomstig uit de stam Levi leidde het volk Israel in opdracht new wave God het land Egypte uit ( de Exodus ) . In de woestijn van de Sinaiontving het volk via Mozes de Tien Geboden en overige wetgeving. Mozes ‘ opvolger Jozua leidde het volk over de Jordaan het beloofde land ( Kanaan ) binnen. Na een periode new wave oorlog werd het land, verdeeld in stamgebieden, in bezit genomen. Een periode new wave hogepriesters en profeten werd gevolgd door de periode van de koningen. Belangrijk in dot verband is, dat bij vrijwel elke nieuwe ontwikkeling die het volk ( en soms een individu ) doormaakte, volgens de religieuze joodse traditie het verbond tussen God en Abraham plechtig werd bevestigd. Daarmee werd ook steeds opnieuw heated gehele Joodse volk aangespoord God te gehoorzamen en Hem ALSs enige God Te dienen.

De Jodenvervolgingen in de Romeinse tijd

Al rond 601 voor Christus ( V.C. ) werden Joden onderdrukt. De Babyloniers waren in die tijd een hele belangrijke macht, zowel op economisch ALSs op militair gebied. In 597 V.C. namen de Babyloniers Juda in, heated land new wave de Joden. Vele belangrijke Joodse leiders werden verbannen naar Babylon om daar Te leven. Veel Joden kwamen daartegen in opstand en de Joodse koning Zedekia werd rain trees met veel Joden gevangen genomen. De Babyloniers vernietigden vele tempels en de hele stad Jeruzalem.

De Joden bleven heel lang in ballingschap in Babel. Pas in 538 V.C. kregen zij weer de volledige vrijheid om terug Te keren naar Israel. De reden hiervan was dat de Perzen de stad Babel overnamen en vervolgens de Joden lieten gaan.

De Joden hadden hierna weer 2 eeuwen de tijd om zich opnieuw Te ontwikkelen. Dit was dus een rustige periode voor ze. Pas tussen 350 en 200 V.C. werden de Joden opnieuw bedreigd. Nieuwe grootmachten streden om de macht in heated Midden-Oosten. Alexander de Grote en zijn opvolgers vochten om de heerschappij over Palestina. In 198 V.C. Kregen de Seleuciden* de macht over Israel. Ze werden niet echt onderdrukt maar stonden wel onder invloed new wave de Seleuciden dice een Hellenistische* cultuur hadden. De Joden vergaarden hiermee wel welvaart maar veel Joden waren knock digital audiotape de Joodse identiteit op zou gaan in de cultuur van de Seleuciden. Maar hier kwam verandering in doordat vanaf 164 V.C. door middel new wave een opstand de Joden weer de vrijheid kregen.

Vanaf 67 V.C. ontstond Er een hevige strijd om de troon tussen de twee zonen van de heerseres, Salome Alexlandra, dice was overleden. Haar zonen raakten in een struggle over wie de macht zou krijgen Een van de zonen kreeg hulp van de Romein Pompeius, dice uiteindelijk Jeruzalem onder de macht van de Romeinen stelde. De zoon Hyrkanus kreeg een baan ALSs hogepriester aangeboden. Israel werd een echte Romeinse vesting. Dit was heated einde new wave de zelfstandige Joodse staat. Er ontstonden grote paleizen en Romeinse vestigingen, waardoor de Joodse cultuur aangetast werd.

Een andere reden new wave onderdrukking new wave de Joden is dat ze beschuldigd werden new wave de moord op Jezus Christus rond 30 N.C. ( helemaal zeker is dit jaartal niet, het is afgeleid uit onderzoek naar de maanstand op die avond en het regeerbewind new wave Pontius Pilatus ) De Argumenten van de Christenen om de Joden hiervoor Delaware schuld te geven ligt in het Nieuwe Testament. In Johannes 19:15 roepen de Joden om de kruisiging new wave Jezus: ‘Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! ‘

Voor de Christenen is de Bijbel de bron waarop zij hun leven baseren. Zij koesteren aan de manus van de bijbel dus een haat tegenover de Joden. Zij geloven digital audiotape de Joden uit angst voor het verdwijnen new wave Hun geloof ( heated Christendom was en werd populair ) Jezus hebben laten vermoorden.

Een ander belangrijk Irish pound new wave verschil is. Zowel de Joden ALSs de latere Christenen hoopten op een Messias. Jezus Christus was in de ogen new wave zijn volgelingen de beloofde Messias. Volgens de Joden bleef de echte Messias echter uit. De Christenen kregen geen erkenning voor Hun Messias omdat de Joden stug bleven volhouden digital audiotape Er geen Messias was geweest. Hier ontstond ook excess irritatie 10 opzichte new wave de Joden.

In 66 N.C. brak Er opnieuw een opstand uit met ALSs begin de zelotische* opstand. Zij vochten tegen de Romeinen met ALSs doen onafhankelijkheid. Vier jaar daarna veroverde de Romeinen opnieuw Jeruzalem en vernietigden de tempel. Op enkele plaatsen werd Er nog gestreden ; het laatste viel het vestingwerk Masada, in 73 N.C. De Joden werden hierbij verslagen en de overgebleven Joden wisten op kleine schaal in kleine groepen het Jodendom nog overeind te houden.

De oorzaken new wave de Jodenvervolgingen in de 2e Wereldoorlog

Toen de nazi ‘s in 1933 aan de macht kwamen leefden de Joden verspreid over de hele wereld. In de Tweede Wereldoorlog ( WOII ) heeft Duitsland 21 landen bezet waar in totaal 9 miljoen Joden woonden. Aan het einde new wave de oorlog was bijna zeventig procent new wave deze Joden dood, en het leven van de Joden in Europa zou nooit meer zijn zoals vroeger.

In 1933 woonden de meeste Joden in Oost-Europa, namelijk in Polen, de Sovjet-Unie, Hongarije en Roemenie . Veel Oost-Europese Joden woonden in sjtetls* . De Joden vormden een minderheid in hun land en leidden een totaal ander leven dan de meeste andere mensen. Ze spraken hun Eigen Afrikaans, lazen Jiddische boeken nut bezochten Jiddische theatres en bioscopen.

Duitsland was in heated Begin van de jaren dertig slecht aan toe. Het land was heel erg difficult geraakt door de economische wereldcrisis nut had vele miljoenen werklozen. Veel mensen wisten nog heel goed hoe Duitsland vijftien jaar daarvoor een nederlaag had geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog ( WOI ) . Bovendien hadden de Duitsers geen vertrouwen in de zwakke regering new wave Hun land. Deze omstandigheden betekenden een kans voor een nieuwe leider.

De nazi ‘s hadden vooral veel aantrekkingskracht op de werkloze jongeren en op kleine middenstanders. De partij kwam snel aan de macht. Voor de crisis toesloeg, waren de nazi ‘s vrijwel onbekend, toen kregen ze slechts 3 procent new wave de stemmen bij de verkiezingen voor de Duitse regering. In de verkiezingen new wave 1932 was dat 33 procent, meer dan welke andere partij dan ook. In januari 1933 werd Hitler benoemd tot kanselier, hoofd new wave de Duitse regering, en veel Duitsers geloofden digital audiotape ze nu iemand hadden gevonden dice Hun land kon redden.

Al snel veranderde Hitler Duitsland in een dictatoriaal geregeerd land met slechts een partij nut een georganiseerde politiemacht dice de nazipolitiek kracht moest bijzetten. Hij kreeg zijn kabinet zover digital audiotape zij de noodtoestand uitriepen en maakte een einde aan de vrijheid new wave pers, new wave meningsuiting en new wave vereniging. Mensen verloren Hun recht op privateness, zo digital audiotape ambtenaren hun station konden lezen, Hun telefoongesprekken konden afluisteren en huizen konden binnendringen zonder cant tot huiszoeking.

Ook de ideeen van Adolf Hitler zelf hadden invloed op de latere Holocaust. Hitler werd wel degelijk beA?nvloed door de eerdere argumenten voor het antisemitisme. In heated werk ‘Mein Kampf ‘ noemt hij zichzelf een Christen. ‘Ik geloof digital audiotape ik in de geest van de Schepper Handel: door de Jood Te weerstaan, strijd ik voor het werk new wave mijn Heer. ‘ Hitler gebruikte de al oude christelijke argumenten voor de Jodenhaat om zijn standpunt aan Te sterken. De jood was van oudsher al het kwaad voor de Christen. Ook de Protocollen van de Wijzen new wave Zion hebben Hitler sterk beA?nvloed. In dot werk word de voorbereiding new wave Joodse plannen om de Christelijke maatschappij over te nemen beschreven. Deze vergadering was genuine wel gefantaseerd. Hitler gebruikte dot werk om aan Te tonen digital audiotape de Joden wel degelijk gevaarlijke ideeen hadden. De Joden zouden de maatschappij met Hun gevaarlijke ideeen en Hun hoge posities een gevaar vormen voor de samenleving. Ook was hij ervan overtuigd digital audiotape de rassenleer new wave dice tijd klopte. Dit hield onder andere in digital audiotape de Joden een reticular activating systems waren. Wanneer een reticular activating systems met een ander reticular activating systems vermengd werd, ontstonden Er halfbloedjes dice uiteindelijk tot de ondergang zouden Leiden. Voor Hitler was de ideale Arier blond, met blauwe ogen, en lang van gestalte.

Het belangrijkste voor Hitler was dus dat het Duits-Arische ideaal bewaard zou blijven. De Ariers mochten dus alleen met zuivere Duitsers gemeenschap hebben om echt Duits Te blijven. De Joden moesten geA?soleerd blijven en mochten geen gemeenschap met een Duitser hebben. Ook heated radicale karakter new wave Adolf Hitler, wat volgens velen te wijten was aan zijn traumatische jeugd, was uitzonderlijk in die tijd. Met name doordat zijn racistisch beeld van de wereld omgezet werd in een genuine rassenbeleid en maatregelen tegen Joden. De ideeen in die tijd waren niet vreemd, maar het omzetten new wave deze ideeen in de praktijk was zeer belangrijk ook voor veel mensen dice zich bij Hitler aansloten. Hij was helder, duidelijk en een leidersfiguur in de tijd dat de onzekere Duitse bevolking ( door de Crisis van de jaren 20-30 ) behoefte had aan een groot leider.

Toen de nazi ‘s aan de macht kwamen, veranderde het leven van de Duitse Joden drastisch. Op 1 April 1933 voerden de nazi ‘s de eerste georganiseerde landelijke actie tegen biddy uit: een boycot new wave joodse ondernemingen. Woordvoerders van de Nazi ‘s beweerden digital audiotape de boycot een wraakactie was tegen Duitse Joden nut buitenlanders. Overal werden bordjes opgehangen met de tekst: ‘koop niet bij Joden, de Joden zijn de oorzaak van onze ellende. ‘ De actie had niet veel succes en duurde ook maar een dekagram. Maar het was wel een Begin new wave een georganiseerde landelijke campagne new wave de nazi-partij tegen alle joodse Duitsers.

Deelconclusie

De oorzaken new wave de Jodenvervolging waren in de Romeinse tijd ALSs volgt. De joden waren altijd een rustig volk. Zij in Hun Eigen Juda probeerden Te leven. In de omliggende landen waren vaak machthebbers die meer land probeerden Te veroveren. De Joden waren hier in de minderheid en werden daardoor veel onderdrukt, waardoor ze een zwak volk bleken. Ook stonden in het Christelijke Nieuwe Testament diverse uitspraken new wave Apostelen die erop wezen digital audiotape de Joden schuldig waren aan de dood new wave Jezus Christus. Ook ontkenden de Joden de verschijning new wave de Messias, waardoor zij een heilig Principe new wave de christenen ontkenden. Hierdoor kwamen zij in het kwade daglicht bij de Christenen.

Vele jaren subsequently in de tweede wereldoorlog gebruikte Adolf Hitler deze opvattingen in zijn boek Mein Kampf. Hitler zelf wist door zijn radicale persoonlijkheid de zwakke bevolking Te overtuigen new wave zijn gelijk over de Jodenkwestie. De bevolking nam dot aan doordat zij behoefte hadden aan een sterke leider in de zwakke economische tijd van de Economische Crisis in de jaren 20-30. Ook waren de Joden in strijd met heated Arische idee, en mochten zij het Duitse Arische ideaalbeeld niet verstoren door halfbloedjes Te produceren door Te trouwen met een Arier of Duitser. Adolf Hitler benutte deze argumenten allemaal om een deel new wave de mensen te overtuigen en zette het tegen alle verwachtingen new wave de bevolking in om in werkelijkheid, wat leidde tot de grote Jodenvervolgingen ( Holocaust ) in de Tweede Wereldoorlog.

Noten*

Hellenistisch:Een samenleving gebaseerd op de Griekse beschaving van rond 324 tot 30 V.C.

Seleuciden:Groot Hellenistisch rijk in heated Midden-Oosten new wave 311 tot 63 V.C.

Zelotische:Strenge Joodse groepering die niets wilden erkennen dan God.

Sjtetls:Een klein dorpje met een voornamelijk orthodox-joods geloof

Hoofdstuk 2 ; Liepen deze vervolgingen in de tussentijd ( tussen de Romeinse tijd en de 2e wereldoorlog ) peg steeds door?

Liepen deze vervolgingen in de tussentijd ( tussen de Romeinse tijd en de 2e wereldoorlog ) peg steeds door?

De joden werden in het algemeen door het islamitische gedachtengoed beA?nvloed. Beide culturen hebben een tijd in harmonie naast elkaar kunnen leven, maar dat duurde niet lang. In de tijd new wave Mozes Maimonides ( 1135-1204 ) , werd de houding new wave de moslims ten opzichte van de joden steeds agressiever en intoleranter. Joden werden in deze tijd veelal onderdrukt en verbannen. Dit kwam bij de Moslims vaak door de enorme verschillen in geloof, en bij de Christenen ( die vervolging vond plaats binnen Europa ) meestal onder aanvoering new wave hoge geestelijken, die veel aanzien hadden. Waarom deze hoge geestelijken deden is niet volstrekt duidelijk. Er zijn verschillende theorieen over. Zij zouden knock zijn geweest voor het feit digital audiotape Joden vaak machtig waren, en de positie van de geestelijke in gevaar zouden brengen. Ook word beweerd digital audiotape de geestelijken dot deden uit eigenbelang. Bij een actie tegenover de joden werden vaak zijn bezittingen of afgepakt of gestolen. Deze werden dan vervolgens altijd bij de kerk afgeleverd of gedoneerd. Zo kwamen alle mooie bezittingen new wave de joden in bezit new wave de geestelijken zelf. Het economische motief speelde dus ook een grote rol.

Verder hadden Joden zulke andere gewoontes ( bijvoorbeeld met eten ) digital audiotape zij hierom gepest werden in het openbaar. Het was in die tijd heel gewoon digital audiotape Er op straat vermaak georganiseerd werd, dot dus in de vorm new wave volkspesterijen. Zij werden op straat uitgescholden, bespuugd of begooid met allerlei voorwerpen. De Jood raakte hier dikwijls gewond bij, en de belagers vonden het prachtig. Door het handelsinstinct new wave de Joden woonden zij op kruispunten van wegen of andere strategische plekken, soms ver weg new wave de stad. Hier woonden zij vaak in hun eentje of met een collega, omdat zij dan het meeste geld konden verdienen. Dit maakte het voor de Christenen, die meestal in grote groepen optraden, makkelijk om de Jood Te belagen. De jood stond dan tegenover een enorme overmacht, en kon bijna niks doen. Ook konden zij hierdoor ook geen wraakacties uitvoeren omdat zij hier niet genoeg adult male voor hadden.

Hier namen zij subsequently hun voordeel mee. In de toekomst zouden de Joden vaker in grote groepen of wijken gaan wonen zodat zij beter tegen pesterijen konden verweren.

Joden hebben tot omstreeks de 18e eeuw moeten vechten. Zij streden onder andere voor gelijke burgerrechten en voor plekken waar zij rustig met zijn allen konden wonen. In de tijd van de Amerikaanse Revolutie* ( omstreeks 1780 ) konden de Joden Hun kans grijpen. Door de nieuwe opkomende kunst van de Verlichting werd Er ook gestreden voor het stoppen new wave de discriminatie op footing new wave Religie. Gotthold Ephraim Lessing* was een Duits schrijver dice erg heeft geholpen in deze strijd. Bijna al zijn werken stonden in het teken new wave godsdienstige tolerantie, en dan met name voor de Joden. In zijn werken zoeken onder andere de Joden naar het ware geloof, en komen tot de conclusie dat digital audiotape uit naastenliefde moet bestaan. Dankzij Lessing kregen de Joden Hun zin. Zij kregen net zoals de Amerikanen vrije burgerrechten. De grote geconcentreerde jodenwijken werden in Rusland vanaf omstreeks 1820 uit elkaar gereten door de Pogroms* . Hierdoor kwam er weer een einde aan de mooie tijd dice de Joden gehad hebben, en Jodenvervolgingen waren weer actueel. Hierdoor is een groot deel new wave de Joden door Europa en de Verenigde Staten verspreid.

Deelconclusie

De Jodenvervolgingen liepen inderdaad nog door in de tussentijd. Eigenlijk zijn zij nooit echt gestopt. De Joden hebben vele teisteringen moeten doorstaan in Hun weg naar burgerrechten. Doordat zij in de minderheid waren, hebben zij nooit iets terug kunnen doen tegenover de Christenen of Moslims. Mensen waren jaloers op Hun handelspraktijken, en besloten hun spullen Te stelen. Dit waren de grootste problemen in Hun strijd voor de gelijke burgerrechten. En toen zij dice eindelijk hadden, werden zij met geweld uit elkaar gedreven en moesten zij weer verspreid gaan wonen. De joodse idealen zijn helaas nooit werkelijkheid geworden, voor de Tweede Wereldoorlog in ieder geval niet.

Noten

Amerikaanse Revolutie:Strijd new wave de Amerikanen ( 1775-1783 ) voor Hun onafhankelijkheid new wave de Britten. Was behoorlijk bloederig, werd difficult gevochten. De Amerikanen kregen Hun zin en werden onafhankelijk.

Gotthold Ephraim Lessing:Duitse Schrijver uit de Revolutie die boeken schreef over godsdiensttolerantie. Zijn werken waren new wave grote invloed op de burgerrechten.

Pogroms:Gewelddadige uitbarstingen tegenover Joden, waarbij zij of verbannen werden ( gedwongen ergens anders gaan wonen ) , of hun dorpen vernietigd werden, of zij in heated ergste geval zelf vermoord werden.

Hoofdstuk 3 ; Hoe kwamen de vervolgingen tot een eind, of lopen ze peg steeds door?

Hoe kwamen de vervolgingen tot een eind in de Romeinse Tijd

Voor het einde evenals het get down van de Jodenvervolgingen in deze tijd is er niet precies een jaartal te noemen. Er werden ook niet systematisch Joden vervolgd.

Hoe kwamen de vervolgingen tot een eind in de 2e Wereldoorlog

Voor deze paragraaf kijken hoe de Jodenvervolgingen stopte dice direct Te maken hadden met de 2e wereldoorlog.

Als we kijken naar het einde new wave de Jodenvervolgingen in 2e Wereldoorlog moeten we kijken naar het eind new wave de 2e wereldoorlog. In 1945 eindigde de 2e wereldoorlog. Dit gebeurde niet new wave de een op de andere dag maar er ging veel aan vooraf. De echte aanloop naar het einde new wave de 2e wereldoorlog begon op 1 April. Het Amerikaanse 1e en 9e leger voltooien de omsingeling new wave het Ruhrgebied. Op 28 April 1945 verovert het Amerikaanse ledger Augsburg.

Op 30 April heeft Hitler zijn laatste stafbespreking in de Fuhrerbunker ; Hitler en Eva Braun plegen in de middag zelfmoord.

Deelconclusie

Noten

Hoofdstuk 4 ; Hoe werden de vervolgingen uitgevoerd?

 • Hoe werden de vervolgingen uitgevoerd in de Romeinse tijd
 • Hoe werden de vervolgingen uitgevoerd in de 2e Wereldoorlog
 • Deelconclusie
 • Noten

Hoofdstuk 5 ; Welke effecten zijn tegenwoordig terug Te zien new wave de vervolgingen?

 • Welke effecten zijn tegenwoordig terug Te zien new wave de vervolgingen?
 • Deelconclusie
 • Noten

CHECKLIST VOOR HET EINDE:

 • Noten pagina nummers toevoegen
 • Inleiding

Conclusie

De bezetting deel 9: JodenvervolgingBijlage

Door: Jong, Loe de

21-delige serie uitgegeven in 1962

Meer dan 100.000 joden zijn om het leven gebracht in de tweede wereldoorlog. Dit kwam niet door bominslagen of militaire strijd maar door een vernietigingsapparaat digital audiotape in de periode new wave 1942 en 1943 vooral plaatsgevonden heeft.

Hoe dot heeft kunnen gebeuren is omdat de meeste mensen in Duitsland zich niet bewust waren wat de ernst van deze zaak was of zich niet realiseerde digital audiotape het begrip vernietiging niet letterlijk bedoeld was.

In Duitsland werd Er niet zoveel gedaan aan de vervolgingen. Dit was in Nederland wel anders. Onder het volk was veel protest tegen het gruwelijke antisemitische government. Dit begon met de eerste anti-Pogrom* staking. De Duitsers traden difficult op tegen deze stakingen. Onder andere met de hulp van de NSB die al vroegtijdig door de Amsterdamse Jodenwijken marcheerden. Ook kregen zij een movie Te zien waarin de Joden gelijk werden gesteld aan ongedierte.‘Ze zijn achterbaks, laf en wreed en treden vaak op in grote scharen. Zij vertegenwoordigen onder de dieren heated component new wave de geniepige verwoesting, precies zoals joden onder de mensen.

Joden werden uit Hun winkels gezet en daar kwam een “ Verwalte ” voor in de plaats. De kleinere zaken werden vaak failliet verklaard en de groteren werden opgekocht door Duitsers of NSB’ers.

In 1941 werd Er in de maatschappij en in het dagelijks leven een scheiding aangebracht tussen Jood en niet-Jood.

Bij Joden kwam in de loop van de oorlog langzaam het gevoel op digital audiotape de oorlog slecht voor Hun af kon lopen. Joden hadden een aparte schijn-overheid, de Joodse raad, en moesten daar maar tevreden mee zijn.

Er waren steeds meer werklozen onder de Joden doordat Hun zaken waren verkocht. Deze werklozen werden bijeengebracht in werkkampen. De keuring voor deze werkkampen werd eerst gedaan door de professionele joodse en niet joodse artsen. Later werd dot werk overgedragen aan Duitse NSB artsen dice alle werklozen goedkeurde. Er werd opgeroepen geen gehoor Te geven aan deze oproepingen.

De invoering new wave de joden ster in 1942 gebeurde was een new wave de voorbereidselen voor de deportatie naar concentratiekampen. In juni 1942 werd er besloten dat joden geen gebruik meer mochten maken new wave bussen, ropewaies, treinen, cab ‘s en telefoons. Huizen new wave niet joden mochten ze niet langer meer betreden. Als laatste werd Er besloten dat Er een avondklok kwam new wave 20.00 tot 6.00. Tussen deze tijden mochten joden niet meer op straat komen. Een aantal dagen subsequently werd aan de leider van de Joodse raad aangekondigd digital audiotape de Joden naar Duitsland zouden worden verplaatst. De Joodse leider wees toen op en volkenrecht. Dit werd door de Duitsers genegeerd.

Hitler had al aan Himmler de opdracht gegeven om voorbereidingen Te maken voor de uitroeiing new wave de Joden. Einsatz ranger ‘s schoten Al vele Joden dood in heated Oost-blok. In Polen werden ook Al meerdere gaskamers gebouwd. Onder Andere in Chelmno, Treblinka, sobibor en Belsec.

Nederlanders werden opgeroepen om de Joden Te steunen en solidariteit Te tonen. Vele spoorwegarbeiders werden aangespoord om Te staken en niet op de Duitse bevelen in te gaan.

Er vonden verschillende razzia ‘s plaats met ALSs doel zoveel mogelijk Joden Te verzamelen en Te verplaatsen naar concentratie kampen.

Ook werden er verschillende regels opgesteld:

 1. Joden moesten vrijwillig zichzelf aangeven en werden zij gedeporteerd naar werkkampen, anders zouden ze naar concentratiekampen gaan.
 2. Wie geen Jodenster droeg zou naar het concentratiekamp moeten.
 3. Iedereen dice zonder toestemming new wave woning veranderden moest naar het concentratiekamp.

Het systeem new wave oproepingen werd niet lang gehandhaafd. Er werden invallen gedaan in joodse huizen gedaan na de spertijd.

Een andere maatregel die Seiss Inquart ( een Duits bevelhebber over Nederland ) instelde was de persoonsbewijzen gemarkeerd werden bij Joden met een grote ‘J ‘ . Er werden ook statistieken opgesteld new wave alle joden in Nederland, waar precies in stond waar alle Joden woonde. NSB’ers kregen na een tijd geld voor joden dice ze wisten in te leveren. Mensen uit een gemengd huwelijk kregen de keus om gesteriliseerd of gedeporteerd Te worden.

De geallieerden en Nederlanders kregen pas veel Te laat in de nazomer new wave 1943 Te horen wat voor een massamoorden Er plaats vonden. Dit was dus al Te laat. De Duitsers misleidde de Nederlanders met heated idee digital audiotape zij zouden gaan werken. Voor de Nederlanders was heated ondenkbaar digital audiotape een gezonde werkkracht zou worden omgebracht. Duitser zetten de Joodse wijken af om druk Te zetten achter de vrijwillige deportaties. Wie gevonden werd zou meteen naar het ergste concentratiekamp, Mauthausen, worden gestuurd.

Het leven in het werkkamp Westerbork bestond veelal uit werken, 60 uur per hebdomad en het was nooit zeker wanneer je door werd gestuurd naar een concentratiekamp. Degene met werk waren ‘veilig ‘ . Degene zonder werk moest geluk hebben om niet afgevoerd Te worden. Op allerlei manieren probeerde work forces zichzelf veilig te stellen om niet naar een concentratie kamp Te hoeven. Dit gebeurde onder andere door cabaret voorstellingen. 93 volgeladen treinen werden vanuit Westerbork doorgevoerd naar verschillende concentratie kampen. Van de 60.000 die naar Auschwitz gingen keerden Er slecht 500 terug. Vluchten uit het kamp was geen optie. Voor elke persoon dice zou vluchten zouden Er tien om het leven worden gebracht.

close

HAVEN’T FOUND ESSAY YOU WANT?

Get your custom essay sample

Let us write you a custom essay sample

Armando
from Essaylead

Hey! So you need an essay done? We have something that you might like - do you want to check it out?

Check it out