Wat is een CAO

Wat is een CAO?

Een collectieve arbeidsovereenkomst ( CAO ) bevat allereerst en vooral arbeidsvoorwaarden dice overeengekomen zijn tussen een of meer werkgevers en een of meer werknemersorganisaties ten behoeve new wave een bepaalde groep werknemers.

Hoe komt een CAO tot base?

De CAO komt tot base ALSs resultaat van onderhandelingen tussen een of meer werkgevers ( organisaties ) en werknemersorganisaties in een bedrijfstak of onderneming.

Need essay sample on Wat is een CAO ?We will write a custom essay sample specifically for you for only $12.90/page

order now

Aan werknemerskant dient Er dus sprake te zijn new wave een vereniging new wave werknemers.

CAO-partijen zelf bepalen de werkingssfeer van de CAO, dot wil zeggen welke soort ondernemingen of instellingen onder de CAO vallen evenals welke werknemerscategorieen onder deCAO vallen. Voor een ondernemings-CAO is dat geen probleem.

Lastiger is heated somsom tot een goede omschrijving new wave de werkingssfeer van een bedrijfstak te komen en dus tot een juiste afbakening new wave de werkingssfeer ten opzichte van bedrijfstakken of sectoren dice in de ‘periferie ‘ new wave dice bedrijfstak opereren. Men moet immers

vermijden digital audiotape een onderneming onder de werkingssfeer van twee verschillende

CAO ‘s komt Te vallen.

De huidige ‘CAO-structuur ‘ new wave bedrijfstakken en ondernemingen is in feite ‘historisch gegroeid ‘ . Dat geldt eveneens voor de organisaties die namens werkgevers respectievelijk werknemers ALSs onderhandelende partijen opereren. Er bestaat geen wet- of andere regelgeving op grond waarvan wordt bepaald welke organisaties in aanmerking komen om ALSs werkgevers- of ALSs werknemerspartij te opereren. Er bestaan, zoals gezegd, wel bepaalde wettelijke vereisten waaraan voldaan moet zijn om ALSs werknemersorganisatie een rechtsgeldige CAO af Te kunnen sluiten.

Hoewel het overgrote deel van de huidige CAO-partijen een Lange traditie heeft wat betreft de uitoefening new wave deze functie, is heated ook vandaag de dag mogelijk dat nieuwe organisaties zich ALSs zodanig aandienen. De vraag of dergelijke organisaties zich een reele positie in het onderhandelingsproces kunnen verwerven, is onder meer afhankelijk van de ‘machtspositie ‘ dice een nieuwe partij inneemt. Bijvoorbeeld in termen van heated aantal leden in een bedrijfstak of onderneming, maar ook new wave de opstelling new wave de andere CAO-partijen tegenover een nieuwe werknemersorganisatie. Er bestaat overigens geen vereiste digital audiotape een organisatie over een aantal leden dient Te beschikken om een CAO af Te kunnen sluiten.

Uitgangspunt is dat organisaties die voldoen aan de daartoe door de wet en door internationale verdragen gestelde vereisten, in beginsel de mogelijkheid moeten hebben zich ALSs CAO-partij Te manifesteren.

Welk vormen van arbeidsmarktbeleid voert de overheid en op welke manieren grijpt de overheid in in de loonvorming?

De betekenis new wave economische politiek:

Zonder overheidsbemoeieniszou de ecenomie een geheel vrije markt zijn.inkomsten zouden erg verschillen, er zou niks gedaan worden tegen werkloosheid, en zo verder.

Het maken van een goede compromis tusssen een geheel vrije markt en de hoeveelheid overheidsbemoeienis is een moeilijke taak. De overheid overlegt daarom veel met bedrijven en experts om de juiste beslissingen Te maken.

Ook overlegt de overheid ook veel met vakbonden. De overheid probeert daardoor alle partijen erbij Te betrekken om tot goede en eerlijke beslissingen Te komen. De doelstellingen van de economische politiek. Een arbeidsmarkt dice goed in evenwicht is: Op een evenwichtige arbeidsmarkt zijn de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid arbeid ongeveer gelijk is zodat er maar weinig werkloosheid is.

Een stabiele prijs:

Als de gemiddeld prijzen stijgen, spreek je new wave inflatie. De politiek streeft naar een zo stabiel mogelijke prijs. Een eerlijke inkomensrverdeling: de regering kan ingrijpen doormiddel new wave loonsherverdeling.

Een evenwichtige betalingsbalans:

De betalingsbalans geeft allegeldstromen weer die Er in 1 jaar tussen het land en het buitenland zijn geweest. Als de betalingsbalans in evenwicht is zijn de 2 geldstromen redelijk gelijk.

Een stabiele economische groei:

De economische groei is eigenlijk de groei van het bnp per hoofd maar soms kijken mensen ook naar de toenoma van de reele productie van een land/ de regering wil juist digital audiotape de groei stabiel is en niet digital audiotape hij erg schommeld. Ook moet de groei niet 10s kosten gaan new wave het mileu.

De regering zorgt Er ook voor digital audiotape onze groet niet 10 koste gaat new wave andere landen zaols bijvoorbeeld derde werled landen waar door grote nederlandse bedrijven dan misbruik new wave gemaakt word.

Wat kan de overheid doen om de ecenomie stabiel te houden?

Het Stabiliseren van de conjunctuur.

Conjunctuurstabilisering bij onderbesteding:

Onderbesteding betekent digital audiotape de effectieve vraag minder is dan wat de bedrijven van de bedrijven, zo kunnen de bedrijven hun producten niet meer kwijt en gaan dus werknemers ontslaan omdat ze niet meer nodig zijn.

Zo onstaat er werkloosheid.

De overheid kan zorgen digital audiotape Er weer meer gekocht gaat worden.

Daarmee beginnen ze bij zichzelf beginnen, om de de conjunctuur weer stabiel Te maken kan de overheid zelf veel gaan uitgeven aan bijvoorbeeld wegenbouw of zorgen voor meer sociale voorzieningen voor het volk.

Bedrijven worden hiervoor ingehuurd om het werk Te doen, zo blijven er werknemers nodig en hoeven er geen massaontslagen Te komen.

Ook kan de rente verlaagt worden zodat het minder aantrekkelijk word om Te sparen voor de consument dus die worden dan gestimuleerd om spullen te kopen waardoor de bedrijven weer werk hebben.

Inkomens- nut prijspolitiek:

Zodra de vraag de productiecapaciteit dreigt Te overtreffen, kunnen inflatie en loonstijgingen het gevolg zijn.

Tegenwoordig is de overheid zeer terughouden wat loon en prijsbeleid betreft. de overheid ziet liever digital audiotape de sociale spouses zelf tot een akkoord komen.

Conjunctuurbeleid niet zonder structuurbeleid:

Naast conjunctuurbeleid voert de overheid een structuurbeleid, een beleid digital audiotape de aanbodszijde van de economie wil verbeteren, de overheid beinvloedt daarbij de kwantiteit en de kwaliteit van de productiefactoren. Instrumenten van structuurbeleid, die dus ingrijpen in de structuurproductie.

Instrumenten gericht op economische rechtvaardigheid:

De herverdeling houdt in digital audiotape de overheid ervoor kiest ( primair ) inkomen te herverdelen, zodat een wat rechtvaardiger inkomstenverdeling ontstaat. Met belastingen nut premature babies krijgt de overheid de middelen binnen. De hoge inkomens betalen meer dan de lagere. Met de herverdelingsfunctie is nu uitgelegd hoe de overheid de economische rechtvaardigheid nastreeft.

Welke sociale zekerheidswetten zijn Er en wat houdt het onderscheid in tussen enerzijds volks- nut werknemersverzekeringen en anderzijds sociale voorzieningen?

Sociale zekerheid betekent gewoon voor ieder Burger new wave het land digital audiotape zij zeker zijn new wave een inkomen.

Of dot inkomen nu via de regering word verkregen of door Eigen arbeid.

Als je sociale zekerheid hebt sta je Garand rifle voor verzorging of een inkomen of dot nou tijdelijk of voor de rest new wave je leven is. Soorten sociale zekerheid. Zoals in de inleiding al vermeld stond kan sociale zekerheid in meerdere vormen uitgekeerd worden. Soms word dot gedaan met een betaling new wave de regering maar het kan ook zijn digital audiotape de regering iemand bijstaat in de vorm van verzorging of er kunnen ook pruducten ontvangen worden. Sociale zekerheid zorgt gewoon voor een footing inkomen waar je ALSs burger recht op het ALSs je met je inkomen niet rond komt. Sociale voorzieningen bestaan uit uitkeringen die door de overheid ter beschikking worden gesteld zonder digital audiotape daarvoor een tegenprestatie gevraagd wordt. We kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld: kinderbijslag, bijstanduitkeringen nut huursubsidie. Het geld voor dot soort verzekeringen komt uit de opbrengsten van de belasting.

De werknemersverzekeringen:

Deze verzekeringen gelden alleen voor mensen dice in loondienst zijn.

De verzekeringen zijn Er om Er voor Te zorgen digital audiotape Er geen loonderving zal komen.

Loonderving betekent digital audiotape een werknemer zijn of haar loon moet missen, door bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de werkloosheidswet ( WW ) , de ziektewet ( ZW ) en de Wet en de WIA

De WAO bestaat nu niet meer, digital audiotape is nu de WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Als laatste de volksverzekeringen.

Dit zijn sociale verzekeringen dice voor iedereen in Nederland gelden, wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorbeelden zijn: De Algemene Ouderdomswet ( AOW ) , de Algemene Nabestaandenwet ( ANW ) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ ) .

Het verschil tussen deze drie is dus, dat je voor werknemersverzekeringen en volkverzekeringen “iets” moet doen om ze Te ontvangen.

Bij werknemersverzekeringen moet je in loondienst zijn, en bij sociale verzekeringen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil je de uitkering ontvangen.

Sociale voorzieningen zijn de enige, waarbij je geen tegenprestatie hoeft te leveren om deze Te ontvangen.

Een voorbeeld van een sociale zekerheidswet is de WIA oftewel de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Deze moisture bestaat nog niet zo lang en is pas new wave kracht sinds 29 December 2005.

Hij is de plaats gekomen van de wao.

De wet zorgt voor een uitkering na de wettelijkeloondoorbetalingstermijnvan 104 weken. De WIA is eenwerknemersverzekering.

De wia is alleen voor mensen dice nar 1 januari 2004 abeidsongeschickt zijn geworden.

De andere mensen die al eerder arbeidsongeschikt waren verklaart vallen nog steeds onder de WAO.

De reden new wave de nieuwe wet de WIA.

De reden new wave de nieuwe moisture was omdat veel Te veel mensen beroep deden op de WAO.

De WIA wil juist de mensen die niet helemaal arbeidsongeschickt zijn weer in de maatschapij lanceren en ze weer aan het werk krijgen.

Om dot de doen worden zowel werknemer en werkgevers gestimuleerd door de overheid doormiddel van financiele steun bijvoorbeeld.

Binnen de WIA zijn er 3 verschillende niveaus new wave ongeschiktheid.

Meer dan 65 % arbeidsgeschikt

Tussen de 65 % arbeidgeschickt en 20 % geschikt

Minder dan 20 % arbeidsgeschikt

Iemand dice minder dan 35 % arbeidsongeschickt is heeft geen recht op een WIA uitekreing.

Hij blijft gewoon werken bij zijn werkgever.

Hij word wel gezien ALSs een arbeidsgehandicapte daardoor krijgt hij wel subsidies en andere hulpmiddelen om Te kunnen blijven werken.

Voor mensen dice tussen de 65 % en 20 % arbeidsgeschikt zijn is er de WGA uitkering.

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Ook de mensen die meer minder dan 20 % arbeidsgeschikt zijn maar niet duurzaam ongeschikt zijn is er deze WGA uitkering.

close

HAVEN’T FOUND ESSAY YOU WANT?

Get your custom essay sample

Let us write you a custom essay sample

Armando
from Essaylead

Hey! So you need an essay done? We have something that you might like - do you want to check it out?

Check it out